Podmienky

PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNKY
Agr Association - Allgarve Pigeons Race

1. "Podmienky a podmienky" Associação Agr - Allgarve Pigeons Race majú za cieľ regulovať prístup a používanie jej inštitucionálnej webovej stránky: http://www.goldenracealgarve.com/

2. Akékoľvek informácie, ku ktorým má používateľ webovej stránky prístup, nesmú byť použité na nezákonné alebo neoprávnené účely. Webovú stránku http://www.goldenracealgarve.com/ vlastní a spravuje Associação Agr - Allgarve Pigeons Race. „Podmienky“ sa vykladajú v súlade s portugalským právom.

3. Webovú stránku Associação Agr - Allgarve Pigeons Race je možné konzultovať s verejným prístupom, a preto je verejná, konzultácia informácií na nej obsiahnutých. Používateľom nie je dovolené kopírovať, importovať alebo voľne používať dostupný obsah (text, obrázky a videá) na osobné alebo verejné použitie, pokiaľ na to nemajú výslovné povolenie. V prípade autorizovaného použitia musí používateľ uviesť Associação Agr - Allgarve Pigeons Race a jej webovú stránku ako zdroje uvedeného obsahu. Pokiaľ ide o externé webové stránky, s ktorými je prepojená webová stránka Association Agr - Allgarve Pigeons Race, je potrebné získať povolenie od autorov tohto materiálu a/alebo odkaz na zdroj podľa príslušných informácií o autorských právach, ktoré sú tam uvedené.

4. Prehliadanie webovej stránky si vyžaduje konzultáciu, prečítanie a prijatie podmienok uvedených v týchto „podmienkach“. Prezentované „zmluvné podmienky“ je možné kedykoľvek zmeniť, pridať alebo odstrániť. Ak chcete skontrolovať aktualizácie, odporúčame vám prečítať si tieto „zmluvné podmienky“. Budú zverejnené na inštitucionálnej webovej stránke, aby sa zaručili zásady informovanosti, komunikácie a transparentnosti.

5. Každý, kto vstúpi na stránku, či už súkromná osoba alebo zástupca organizácie, kto si prezerá stránky alebo kto akceptuje tieto „zmluvné podmienky“, sa nazýva používateľ služby. Webová stránka je umiestnená na adrese: http://www.goldenracealgarve.com/


6. Pri používaní webovej stránky http://www.goldenracealgarve.com/ je zakázané:

 • akékoľvek nevhodné a/alebo nezákonné činnosti;
 • porušenie akýchkoľvek právnych, regulačných alebo iných vnútroštátnych alebo medzinárodných pravidiel;
 • porušenie súkromia (vrátane nahrávania súkromných informácií na webovú stránku bez súhlasu držiteľa osobných údajov) alebo akýchkoľvek iných zákonných práv držiteľov osobných údajov;
 • ohováranie alebo úmysel oslabiť povesť, imidž, dôveryhodnosť, vážnosť a dobré meno akéhokoľvek držiteľa osobných údajov alebo Agr Association - Allgarve Pigeons Race;
 • používať alebo prenášať súbory, ktoré obsahujú škodlivých agentov, ktorí by mohli poškodiť webovú stránku a priamo alebo nepriamo majetok držiteľov osobných údajov, alebo ktoré umožňujú prístup k akejkoľvek sieti, serveru alebo počítačovému systému pripojenému k webovej stránke;
 • prenos neoprávneného obsahu v akomkoľvek formáte, vrátane nezákonného, ​​hanlivého obsahu alebo obsahu, ktorý spôsobuje škodu alebo škodu, alebo ktorý porušuje bezpečnostné systémy siete alebo tretích strán;
 • zmeny na webovej stránke, s výnimkou povolenia od Associação Agr - Allgarve Pigeons Race;
 • porušenie legislatívy o autorských právach, imidži, značke alebo právach duševného vlastníctva Asociácie Agr - Allgarve Pigeons Race alebo akýchkoľvek tretích strán alebo akýchkoľvek držiteľov osobných údajov.


7. Nie je možné predchádzať situáciám útoku alebo zaručiť úplnú nezraniteľnosť webovej stránky útokmi, vírusmi alebo iným škodlivým alebo narušujúcim softvérom/kódom. V tomto zmysle Associação Agr - Allgarve Pigeons Race nezodpovedá za žiadne škody, ktoré môžu používateľovi vzniknúť v dôsledku porušení spôsobených tretími stranami.

8. Žiadna zo strán nebude zodpovedná za nedodržanie týchto „podmienok“
ak vznikne v dôsledku náhodných činov alebo vyššej moci.


9.Ochrana súkromia a osobných údajov

 • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami, v rámci Zásad ochrany osobných údajov Associação Agr - Allgarve Pigeons Race, do ktorých je možné nahliadnuť na tejto webovej stránke, vrátane technických opatrení a záruk, primerané a primerané, buď v rámci zodpovednosti Associação Agr - Allgarve Pigeons Race, alebo príslušných poskytovateľov služieb súvisiacich so správou webovej stránky, vrátane možnosti narábania so súbormi „cookies“;
 • osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov možno kontaktovať na golden.race.algarve@gmail.com pre ďalšie informácie.


10. Presnosť a integrita informácií

 • Vždy sa snažíme zabezpečiť, aby informácie sprístupnené na webovej stránke boli správne, primerané a správne kontextualizované.

11.Prerušenie alebo pozastavenie prístupu

 • zabezpečujeme právo na prerušenie prístupu na webovú stránku na nevyhnutnú dobu, či už z technických, právnych, organizačných, administratívnych dôvodov, dôvodov vyššej moci a nevynímajúc iné, ktoré môžu nastať a nie sú upravené v týchto „podmienkach“;
 • nepreberáme zodpovednosť za žiadne škody vyplývajúce z pozastavenia alebo prerušenia prístupu, ku ktorému môže dôjsť, bez ohľadu na ich povahu a dôvod.


12. Práva duševného vlastníctva

 • všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva a ďalší obsah dostupný na stránke vlastní Associação Agr - Allgarve Pigeons Race alebo ich používa Associação Agr - Allgarve Pigeons Race so súhlasom príslušného vlastníka, vrátane autorských práv a autorských práv na obrázky.
 • všetky obrázky, texty, ochranné známky, servisné značky a logá (vo vlastníctve Agr Association - Allgarve Pigeons Race alebo tretích strán), fotografie, dáta, hudba, zvuk, grafika, softvér a zdrojový kód a reklama sú chránené zákonom. Akékoľvek nesprávne použitie môže vystaviť páchateľa riadnemu súdnemu konaniu v občianskom a/alebo trestnom konaní.
 • webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami. Associação Agr - Allgarve Pigeons Race nemá žiadnu kontrolu nad týmito stránkami a nezodpovedá, pokiaľ nie je uvedené inak, za ich dostupnosť a obsah.


13. Vylúčenie zodpovednosti

 • Associação Agr - Allgarve Pigeons Race spravuje obsah tejto webovej stránky s cieľom zlepšiť používateľskú skúsenosť a prístup k informáciám súvisiacim s jej holubárskym športom.

Napriek záväzku Associação Agr - Allgarve Pigeons Race poskytovať aktuálne a presné informácie, tieto nie sú vyčerpávajúce a nemusia byť úplné alebo aktuálne. Obsah prezentovaný na webovej stránke Associação Agr - Allgarve Pigeons Race nezakladá žiadny zmluvný vzťah zodpovednosti. Associação Agr - Allgarve Pigeons Race teda nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame straty alebo škody, ktoré utrpí ktorýkoľvek používateľ v dôsledku nesprávneho alebo nevhodného použitia informácií obsiahnutých na tejto webovej stránke.

Associação Agr - Allgarve Pigeons Race nezodpovedá za kvalitu alebo pravdivosť obsahu webových stránok, na ktoré odkazujú odkazy na týchto webových stránkach. Asociácia Agr - Allgarve Pigeons Race nevykonáva žiadnu kontrolu nad týmito stránkami.


14.Záverečné ustanovenia a kontakty

 • v kontexte akýchkoľvek informácií súvisiacich s „podmienkami“ používania webovej stránky Associação Agr - Allgarve Pigeons Race možno použiť nasledujúce kontakty:

Rua da Estação nº 2, 8900-406 Monte Gordo, Faro

E-mailová adresa pre účely ochrany súkromia a osobných údajov: golden.race.algarve@gmail.com