Predpis 2024

NARIADENIE 2024

GOLDEN RACE ALGARVE – MILIÓNOVÉ PRETEKY EUROVÝCH HOLUBOV 2024

Miesto: Monte Gordo, Vila Real de Santo António, Algarve, Portugal

PRAVIDLÁ ÚČASTI 2024

1 – Registrácia je otvorená pre všetky holuby, národné a medzinárodné, a všetky holuby by mali nosiť oficiálny krúžok 2024

2 – Pre zabezpečenie zdravia holubov, s karanténou, očkovaním a vytvorením imunity budeme holuby prijímať v skupinách len v termínoch: • 1. až 15. február - 1. až 15. marec • 1. apríl až 15. máj 2024.

3 – Každý tím bude pozostávať z 5 holubov, ( 1.000 € ) a holuby č. 1 a č. 2 sú aktívne holuby, ktoré budú súťažiť o ceny vo všetkých pretekoch. a holub č. 3 a 4 a 5 sú rezervné a nahradia aktívne holuby po HOTSPOT 4 , ak sa jeden alebo viac z nich stratí, a súťažia o ceny vo všetkých pretekoch až do HOT SPOT 4 vrátane.

4-Po HOTSOPT 4 musia byť všetky rezervné holuby v holubníku na účasť v HOTSPOT 5, 6 a Finále aktivované účastníkmi za ďalších 500 eur za každého holuba po HOTSOT 4 a pred HOTSPOT 5.

5-Holuby neaktivované majiteľmi do HOTSPOT 5,6 a FINAL, môžu byť aktivované treťou stranou do FINAL RACE za ďalších 750 € po HOTSPOT 6, ktorá bude mať plné práva na holuba a bude mať nárok na ceny získané z tohto dátum a %% z aukcie (35 %).

6-Za každých 10 prihlásených družstiev účastníkom ponúka organizácia jeden voľný tím (2 aktivované holuby) a za každých 10 aktivovaných rezervných holubov má účastník nárok na jeden zdarma.

7 - Holuby budú umiestnené na účelovom holubníku, ktorý zabezpečí rovnaké podmienky pre každého holuba. holuby sa budú lietať len na bidielka a pohlavia sa nebudú oddeľovať.

8- Účastník s najlepším esovým holubom z každej krajiny (s minimálne 20 registrovanými tímami) v konečnej klasifikácii má nárok na 1 tím 2 AKTÍVNYCH holubov s voľným vstupom do ďalšej edície.

9- V prípade, že prihlášky nebudú riadne vyplnené a nebudú uvedené údaje o poradí holubov, organizácia AGR zaregistruje holuby vzostupne podľa počtu krúžkov. Zmeny v prihláške holubov je možné vykonať len do 5 dní pred začiatkom oficiálnych pretekov, teda do 10.

10- Holuby registrované v tíme nemôžu meniť tím, aj keď je majiteľ rovnaký.

11- Všetci účastníci musia byť partnermi/účastníkmi pretekov AGR-Algarve Pigeons Race.

12- Počiatočná čiastka na zaplatenie (2 aktívne holuby), 1000 €, 50% je členský poplatok (bez dane/DPH) a 50% je registrácia na pretekoch (vrátane DPH so sadzbou 23%).

13- Bankové poplatky za prevody na bankový účet AGR-Algarve Pigeons Race sú v zodpovednosti účastníkov. Prevody z krajín mimo Európskej únie si musia pripočítať 15 € k registračnému poplatku za každý uskutočnený bankový prevod, ktorý účtujú banky v Portugal (Európa).

14- Registrácia na pretekoch sa stáva platnou a definitívnou až po zaplatení všetkých splatných súm, a ak tieto platby nebudú uhradené, súm zarobené a splatné AGR, či už ide o ceny alebo hodnoty za nákup alebo predaj holubov. , vrátiť organizácii, ktorú potom odovzdá charitatívnym organizáciám.

15- Pre aktiváciu kontaktujte agenta vo vašej krajine alebo pošlite e-mail na adresu golden.race.algarve@gmail.com . Žiadosti o rezerváciu budú zoradené v poradí, v akom prišla žiadosť na e-mail, a overené až po zadaní peňazí v banke účtu

16- Všetky holuby neaktivované majiteľom alebo treťou osobou do 30. septembra 2024 budú zadržané v holubníku – nebudú košované do finále a tieto holuby sa stanú majetkom organizácie, ktorá ich ponúkne na holuby. klubov alebo iných spoločenských organizácií.

17- Každý zúčastnený člen môže zaregistrovať počet tímov, ktoré chcú, pričom zaplatí sumu zodpovedajúcu jednému členskému poplatku (500 €) a jednému vstupnému poplatku (500 €), za každý registrovaný tím, spolu 1000 €.

18- Ak sa pri pridávaní stratí akýkoľvek holub, môže byť nahradený do 31. mája bez dodatočných registračných poplatkov.

19- Pre ceny dopravy kontaktujte zástupcu vo vašej krajine alebo organizáciu.

20- Holuby s akýmkoľvek typom MAĽBY nebudú akceptované.

21 – Holuby musia byť očkované proti PMV do 20 dní pred odoslaním a musia byť staré 45/60 dní. Budú zaslané do Loft AGR alebo na letisko Faro alebo zástupcom v rôznych krajinách (pozri agenti).

22- Priestor v holubníku je obmedzený na maximálne 8,000 holubov. Miesta budú poskytnuté podľa poradia príchodu, pričom miesta budú zaručené tímom, ktoré boli zaregistrované/rezervované ako prvé. Pre registráciu stačí poslať registračný/členský formulár na e-mail golden.race.algarve@gmail.com , alebo agentom v rôznych krajinách, potom musíte zložiť zálohu 100 eur za každý tím, ktorý sa zaregistruje do 15 dní, aby ste zaručili miesto v lofte. V prípade zrušenia je táto suma nevratná. Všetci účastníci 2023 majú garantované miesto v lofte na rok 2024, a preto si musíte rezervovať miesto do 31. decembra 2023. Po tomto dátume už nie je zaručená účasť na mieste.

23-Podľa štúdií a pravidiel dobrého ubytovania a priestoru sa do holubníka zmestí 6/7 holubov na meter kubický vzduchu a holubník AGR má dĺžku 126 metrov, šírku 6 metrov a výšku 2.50 metra, všetky sú vpredu otvorené a s výstupom vzduchu v hornej časti holubníka, čo dáva 1890 metrov kubických vzduchu, čo znamená, že maximálna kapacita, ktorú poskytujeme (8000 holubov) pre holubník dáva okolo 4.2 holuba na meter kubický vzduchu.

24- Výplata cien vyhraných obyvateľom v Portugal budú sprístupnené výhercom po tom, čo AGR obdrží kópiu daňového čísla a IBAN bankového účtu. Výplata cien nerezidentom v Portugal budú sprístupnené výhercom, len čo AGR obdrží originálny doklad osvedčenia o daňovej rezidencii/RFI vzor 21 a IBAN bankového účtu. Kto nezašle Potvrdenie o daňovej rezidencii, 25% daň bude z výhry stiahnutá a zaplatená správcovi dane v r. Portugal.

25-.Holuby, ktoré dorazia z posledného preteku Bragança, budú povinne vydražené na národných alebo medzinárodných stránkach, ktoré zaplatia súťažiacemu 35% z predajnej sumy. Prvých 30 klasifikovaných vo finálovom preteku plus prvých 5 Ace holubov sa bude predávať v Pipe. Ostatné holuby na aukčných webových stránkach budú definované.

26-Ak sa ktorýkoľvek holub nepredá prvýkrát, ktorý pôjde do aukcie, súťažiaci stráca nárok na 35% z predajnej sumy.

27-Ak je holub predaný a kupujúci ho nezaplatí, ide prvýkrát do aukcie, holub ide do aukcie druhýkrát a súťažiaci má nárok na 35% z hodnoty druhého predaja, ak bude zaplatený. zo strany kupujúceho.

28- Ak ktorýkoľvek holub nebude zaplatený 2-krát, holub nepôjde znova do aukcie a vráti sa späť do organizácie.

29- Hodnoty vzťahujúce sa na % z predaja holubov na aukcii budú vyplatené po skončení všetkých aukcií a holuby zaplatia kupujúci. Ak sa akýkoľvek holub predá a kupujúci ho nezaplatí, bude sa dražiť druhýkrát. Percento pre majiteľa je hodnota 35% zo zaplateného predaja.

30- Všetky holuby musia byť sprevádzané preukazom/majetkovým titulom (povinné) a rodokmeňom. Holuby, ktoré nebudú mať kompletný rodokmeň (otec, matka a starí rodičia), nebudú mať majiteľ nárok na percentá z predajnej ceny. Organizácia dostane rodokmene až 8 dní po finálovom preteku v Bragançe.

31-Nakoľko je teraz portugalskou federáciou povinné mať pre všetky holuby preukaz/titul, aby sa mohli zúčastniť na záverečnom preteku Bragança, všetky holuby, ktoré nemajú kruhový preukaz, organizácia bude musieť požiadať národnú federáciu o duplikáty , a náklady budú znášať účastník (2 € každý), pretože originály neboli zaslané. Organizácia akceptuje prijímanie kariet/titulov do 8 dní pred finále.

32- Všetky holuby, ktoré vstúpia do holubníka, dostanú elektronický krúžok.

33- Basketing na finálový pretek bude organizovaný organizáciou AGR za dozoru a účasti nezávislých subjektov, kde budú všetky holuby vyrazené na krídelke s nápisom ALGARVE. Zoznam všetkých holubov zúčastňujúcich sa na záverečných pretekoch bude následne sprístupnený prítomným, tlači a webovej stránke podujatia a spoločnosti Benzing. Na miesto vypustenia budú holuby sprevádzať nezávislé subjekty, ktoré budú dohliadať na vypúšťanie, ktoré sa uskutoční s podporou národného meteorológa.

34- Všetky hodnoty oznámené pre ceny sú založené na prihlásení 1500 tímov, každý po 5 holuboch (zaplatených) a organizácia si vyhradzuje právo zmeniť hodnoty cien v percentách, nahor alebo nadol, pretože tímov bude viac alebo menej zadané.

35- V holubníku sa budú dodržiavať národné pravidlá o nepoužívaní liekov a holuby budú pravidelne analyzované úradným veterinárnym lekárom.

36- Všetky tréningy a HOTSPOTY, ktoré majú byť spochybnené a naplánované, môžu byť zmenené z meteorologických dôvodov alebo z iných dôvodov mimo kontroly organizácie. Ak sú teploty v deň tréningu alebo HOTSPOT, na mieste výjazdu, v polovici cesty alebo v cieli , sú vyššie ako 30 stupňov, organizácia môže zmeniť vzdialenosť na menej km.

37-Ak sú vo finálovom preteku maximálne denné teploty vyššie ako 30º, organizácia môže zmeniť preteky na kratšiu vzdialenosť (minimálne 400 km)

38-Organizácia sa rozhodla vyčleniť 3 dni na finálový pretek, aby skontrolovala všetky poveternostné podmienky pred pretekom, pričom dátumy budú 4., 5. alebo 6. októbra 2024 a správny dátum bude oznámený 3 dni pred pretekmi. .

39- Rozhodnutie organizácie je konečné.

40- Akákoľvek možnosť, ktorá spôsobí konflikt, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie, bude riešená organizáciou, ktorá sa riadi vnútroštátnymi zákonmi Portugala toto rozhodnutie bude konečné. Oficiálne pravidlá budú v portugalčine a budú zverejnené na webovej stránke podujatia, pretože akýkoľvek preklad do iného jazyka môže spôsobiť nedorozumenia.

41- Systém potvrdzovania príchodu holubov na tréningy a súťaže je autorizovaný elektronický systém.

42- Vzhľadom na termín konania bude použitý systém „denného svetla“ z dôvodu peľovania peria holubov.

OSOBITNÝ NARIADENIE

43-Organizácia pošle pozvánky všetkým školám v kraji a inštitúciám sociálnej solidarity v regióne (1 holub na subjekt), maximálne 30 pozvánok. Holuby, ktoré vstúpia do holubníka na základe vyššie popísaných pozvánok, budú mať bezplatnú registráciu a budú pretekať o ceny vo všetkých 6 HOTSPOTS. Všetky subjekty, ktoré prejavia záujem o účasť, si holuby musia vyžiadať od svojich členov, priateľov alebo akéhokoľvek chovateľa a budú musieť predložiť informácie o tom, kto bude mať prospech z vyhraných súm. Organizácia bude v školách uprednostňovať projekty, ktoré budú prezentované, v ktorých získané príjmy budú venované tým, ktorí to najviac potrebujú, na nákup kníh a počítačov. V Inštitúciách sociálnej solidarity budeme uprednostňovať projekty, z ktorých príjmy idú aj tým najpotrebnejším, a to najmä nákup kníh, počítačov a pod. školských kníh, počítačov a iných, núdznym deťom v regióne.

HOLUB ACE - NARIADENIE

44- Všetky holuby, ktoré vstúpili do holubníka, aktívne holuby 1 a 2 a rezervné holuby 1-2-3 súťažia o holuba ACE. Rezervné holuby sa zúčastňujú iba finálového preteku a esového holuba, ak sú účastníkmi aktivované do 10. septembra 2024, alebo treťou časťou po 6. hotspote a do 30. septembra. Víťazom sa stane holub, v ktorom súčet priemeru rýchlosť v 6 hotspotoch a finálových pretekoch Bragança, vydelená počtom vykonaných pretekov, je najvyššia.

45- Aby holub vyhral esového holuba, musí sa klasifikovať vo všetkých aktívnych bodoch a vo finálovom preteku.

46- Ak nie je možné uskutočniť nejaké preteky, ktoré sa majú započítať pre Ace Pigeon, aby ste našli víťaza, spočítajte uskutočnené preteky.

47- V prípade nerozhodného výsledku po skončení súťaže Esový holub, víťazom Esového holuba sa stane holub s najlepšou klasifikáciou vo finálovom preteku.

48- Absolútna prísnosť týkajúca sa miesta uvoľnenia, takže na všetkých miestach uvoľnenia budú súradnice merané pomocou GPS/GOOGLE MAPS.

PRETEKOVÝ ČAS

49- V 6 Hotspotoch sa klasifikácia pre ACE HOLUBA končí po uzavretí pretekov v systéme BENZING, minimálne 5 hodín po prílete prvého holuba.

50- Vo finálovom preteku, Bragança, klasifikácia ACE HOLUBA končí po skončení pretekov v systéme BENZING, minimálne 8 hodín po prílete prvého holuba.

unexpected

51- V prípade akejkoľvek anomálie, ako je Covid 19, uvalenie vyšších entít, meteorologická katastrofa, sabotáž, vírus alebo iné mimo organizácie, ak nie je možné usporiadať časť alebo väčšinu oficiálnych pretekov 2024 s právo na ceny, po vstupe holubov do holubníka a zaplatení pôjdu holuby do aukcií, na národných alebo medzinárodných stránkach, ktoré majiteľom vyplatia 35% z hodnoty predaja a 2024 účastníkov bude mať nárok na vstup do súťaže. ďalšie vydanie zdarma, v rovnakom počte tímov a holubov, ktoré sa zúčastnili v roku 2024. Ak sa stane niečo nepredvídané z predchádzajúcich, po uskutočnení niektorých pretekov budú zrušené, rovnako ako aj príslušné vyhraté ceny.

DANE

52-Hodnoty uvedené v nariadení zahŕňajú DPH v platnej sadzbe, pokiaľ je to uplatniteľné, a všetky ceny sú v eurách. Podľa portugalského daňového úradu a portugalského práva všetci účastníci / členovia žijúci v Portugal ktorí dostali peniaze z cien, predaja holubov alebo provízií, budú zodpovední za zaplatenie dane IRS (25 %), pričom sa odvolávajú na tieto sumy, pričom časť AGR z tejto sumy bude zadržaná, ktorá bude následne zaslaná daňovému úradu právomoc, ako to vyžaduje zákon. nerezidenti v Portugal sú oslobodení od platenia dane, bez zrážkovej dane (25 %) a ceny budú vyplatené v plnej výške, ale výhercovia musia poslať na AGR originál CERTIFIKÁTU DAŇ

RESIDENCE / model 21-RFI vyrazený; ak nepredložia doklad o pobyte mimo Portugal, AGR bude musieť odpočítať 25 % z peňažnej odmeny a potom tieto peniaze poslať portugalskému daňovému úradu.

SPOLUPRÁCA

Veterinárna podpora, Dr. Luís Martins

Meteorologická podpora, pán kapitán Fernando Garrido

Národní a medzinárodní spolupracovníci budú zverejnení na webovej stránke podujatia www.goldenracealgarve.com

Dočasné nariadenie z roku 2024